Regulamin

Regulamin

18. Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, 9-11.09.2022 r.

I. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu oraz bezpieczeństwa Imprezy,
18. Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, na czas trwania Imprezy wprowadza się regulacje zwane w dalszym ciągu Regulaminem, obowiązującym wszystkich uczestników Imprezy poprzez określenie zasad zachowania podczas i na terenie Imprezy jej uczestników oraz określenie ich praw i obowiązków o następującej treści:

II. Postanowienia Ogólne
1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności zobowiązane są do :
- przestrzegania zakazu posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz
- posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy
- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych
- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych
- niewchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów
- rzucania wszelkimi przedmiotami
- prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej
- przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.
- bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
3. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu imprezy.
4. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
5. Wszyscy uczestnicy imprezy w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora imprezy (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą:
- opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy
- zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy.

III. Postanowienia szczególne
1. Na panele dyskusyjne - wstęp wolny
2. Na warsztaty dla dzieci - wstęp wolny, zgodnie z obowiązującymi zapisami dotyczącymi uczestnictwa dzieci w warsztatach.
3. Wstęp dzieci na koncerty od 6 roku życia.
4. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem przez niego zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z Imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związanych z jakimkolwiek prezentowaniem Imprezy.

IV. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje organizator.